Quick Links

Nov 04, 2017

KONKURS za izbor u akademska zvanja 4.11.2017.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje


KONKURS
za izbor u akademska zvanja
 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će na način kako slijedi:

 

FAKULTET ZA EDUKACIJU I HUMANISTIČKE NAUKE – FACULTY OF EDUCATION AND HUMANITIES

1.       Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Turski jezik i književnost na Odsjeku za orijentalnu filologiju - 1 izvršilac

 Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeći uslov:

-          obavezno znanje turskog jezika (u slučaju potrebe, izvršit će se pismena provjera turskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-          biografiju sa bibliografijom

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu)

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo

-          izvod iz matične knjige rođenih

-          uvjerenje o državljanstvu

-          dokaz o poznavanju turskog jezika.

 Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs za izbor u akademska zvanja ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše.