Quick Links

Jul 12, 2017

Produženje konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa

Na osnovu člana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/13), Pravila studiranja za prvi ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, te Odluke o raspisivanju konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa u studijskoj 2017/2018 godini na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University i Odluke o produženju konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, o b j a v l j u j e:

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis podnose se do 13.09.2017. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Potpisivanje ugovora izvršit će se nakon proteka žalbenog roka.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 22.09. do 25.09.2017. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Godišnja cijena školarine prvog ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu, iznosi:

 

Edukacijski fakultet – Education Faculty:

 

-        Odsjek za orijentalnu filologiju 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije, odnosno 10.000,00 (destethiljada) KM (protuvrijednost izražena u  €) za studente drugih država;

-        Odsjek za anglistiku 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije, odnosno 10.000,00 (destethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država.

 

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences:

 

-        Odsjek za menadžment 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država;

-        Odsjek za bankarstvo i finansije 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država;

-        Odsjek za međunarodno poslovanje 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država;

-        Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država.

 

Fakultet za inžinjering i informacijske studije – Faculty of Engineering and Information Technologies:

-        Odsjek za informacijske tehnologije 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država;

-        Odsjek za elektrotehniku 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država;

-        Odsjek za arhitekturu 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €)  po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država;

-        Odsjek za genetiku i bioinžinjering 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za studente sa područja bivše Jugoslavije, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država.

 

Pripremna škola engleskog jezika – Preparatory School of English Language:

 

-        6.250,00 (šesthiljadaidvijestotinepedeset) KM (protuvrijednost izražena u €) godišnje za studente sa područja bivše Jugoslavije, odnosno 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za studente drugih država.

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University (dostupna na oglasnoj ploči Univerziteta).

OPĆE ODREDBE

U prvu godinu I ciklusa studija u studijskoj 2017/2018. godini kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom o utvrđivanju broja studenta za studijsku 2017/2018. godinu na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, odnosno planom upisa studenata. Pravo učešća na Konkursu, pod jednakim uslovima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu I ciklusa studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka studijske 2017/2018. godine.

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificiranu svjedodžbu, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. U izuzetnim slučajevima kandidat se može uslovno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret. Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ visokoškolske ustanove. Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University koja je sastavni dio ovog konkursa.

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata visokoškolska ustanova će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verificira nadležno tijelo.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

-        Zahtjev za upis/Aplikacijska forma/u kome je tačno naznačen fakultet/odsjek na koji konkuriše,

-        Originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilažu se prevedeni i od strane sudskog tumača ovjereni dokumenti),

-        Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Uvjerenje o državljanstvu.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu objaviti naknadni Konkurs. Pravo prijave na naknadni Konkurs imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku.

Univerzitet i organizacione jedinice su obavezni da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na oglasnoj ploči i svojoj WEB-stranici upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem  koja se stiče nakon završetka studija. 

 

ODLUKA

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu I ciklusa studija na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč Univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu Univerzitet) u studijskoj 2017/2018. godini.

Član 2.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu I ciklusa studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu općeg uspjeha u srednjoj školi.

Opći uspjeh se zaokružuje na dvije decimale.

U slučaju kada je broj kandidata koji su ispunili formalne uslove za upis veći od predviđenog broja kandidata za upis na organizacione jedinice Univerziteta, prednost imaju oni kandidati koji prema stečenom i ostvarenom uspjehu u srednjoj školi, imaju veći broj bodova.

Član 3.

Kandidati koji su stekli pravo na upis polažu test iz engleskog jezika.

Kandidati koji ispunjavaju uslove za upis, a nisu položili test engleskog jezika, biće primljeni na Univerzitet uz obavezu da potrebni nivo znanja engleskog jezika steknu putem posebno organizovane Pripremne škole engleskog jezika.

Član 4.

Postupak provođenja ove odluke vrše komisije koju imenuju Vijeća organizacionih jedinica. Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, komisija sačinjava preliminarnu rang-listu svih kandidata i spisak primljenih kandidata i oglašava ih na oglasnoj ploči nakon što ih usvoji nadležni organ, a u roku utvrđenom u Konkursu. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata. Odluka vijeća organizacione jedinice je konačna. Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, Univerzitet je obavezan objaviti najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine.

Član 5.

Kandidati koji, u skladu sa Konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu I ciklusa studija, pored već predatih dokumenata, podnose:

- upisni, semestralni list i ŠV obrazac,

- upisnicu – indeks,

- podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje

- 4 slike (format pasoš)

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI

 

Redni broj

 

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Ukupno

Državljani BiH

Strani Državljani

  1.  

Edukacijski fakultet - Education Faculty

 

-          Odsjek za orijentalnu filologiju/Turski jezik i knjniževnost

50

20

30

 

-          Odsjek za anglistiku/Engleski jezik i književnost

50

30

20

  1.  

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke - Faculty of Economics and Social Sciences

 

 

-          Odsjek za menadžment

-        Marketing menadžment

-        Finansijski menadžment

-        Menadžment informacionih tehnologija

-----------------------------------------------

-          Studijski program: Računovodstvo i revizija

 

 

 

65

 

 

 

--------------------

 

30

 

 

 

45

 

 

 

------------

 

25

 

 

 

20

 

 

 

-------------

 

5

 

-          Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije

60

 

 

40

 

 

20

 

 

 

-          Odsjek za međunarodno poslovanje

45

 

 

30

 

 

15

 

 

 

-          Odsjek za bankarstvo i finansije

45

30

15

  1.  

Fakultet za inžinjering i informacijske studije - Faculty of Engineering and Informational Technologies

 

-          Odsjek za informacijske tehnologije

90

60

30

 

-          Odsjek za arhitekturu

70

40

30

 

-          Odsjek za genetiku i bioinžinjering

 

45

 

30

 

15

 

-          Odsjek za elektrotehniku

70

40

30