Quick Links

Apr 25, 2018

Konkurs za dodjelu sportskih stipendija u studijskoj 2018/2019. godini

Na osnovu člana čl. 130. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), člana 21. Statuta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, br.: 01-89-1/18 od 28.03.2018. godine, Pravilnika o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University broj: 01-683-2/15, od 24.08.2015. godine, te Odluke Senata o raspisivanju konkursa za dodjelu sportskih stipendija u studijskoj 2018/2019. godini na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University, broj: 01-111-1/18 od 25.04.2018. godine, Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu sportskih stipendija u studijskoj 2018/2019. godini na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University

Konkurs se raspisuje za sljedeće sportove:

  1. košarka,
  2. odbojka,
  3. atletika,
  4. te drugi pojedinačni sportovi (karate, džudo, taekwondo, plivanje i sl.).

Pravo sudjelovanja na konkursu imaju kandidati (učenici-sportisti) koji učestvuju u pojedinačnim sportovima kao i kandidati ekipnih sportova, i to da su:

 državljani Bosne i Hercegovine,

  1. redovni učenici koji završavaju četvrti razred srednje škole u školskoj godini u kojoj se konkurs raspisuje,
  2. učenici koji su završili četvrti razred srednje škole u ranijim školskim godinama,
  3. učenici koji imaju uspjehe u toku srednjoškolskog obrazovanja (da je bio-la učesnik na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili inostranom takmičenju i sl.),
  4. učenici koji su aktivni članovi kluba iz oblasti sporta za koji se raspisuje konkurs.

Stipendija se sastoji od potpunog ili djelimičnog popusta od ukupnog iznosa cijene studija za studijsku godinu na Internacionalnom Burč univerzitetu – International Burch University, a u skladu sa Pravilnikom o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University broj: 01-683-2/15, od 24.08.2015. godine koji je dostupan na službenoj stranici Univerziteta  http://www.ibu.edu.ba/bs/o-nama/propisi.html.

Konkursnu proceduru i izbor kandidata provodi Komisija imenovana od strane Univerziteta.
Komisija je dužna razmotriti prijave na konkurs u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa i sačiniti listu kandidata koji su ušli u uži krug za dodjelu stipendija, te sa istim obaviti intervju u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste.

Konačnu odluku o listi kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju donijet će Senat Univerziteta, na prijedlog Komisije.

Kandidati podnose prijavu na konkurs (slobodna forma) sa neophodnim skeniranim dokumentima putem email-a na adresu [email protected] najkasnije do 8. juna 2018. godine.