Quick Links

Aug 16, 2018

KONKURS za imenovanje dekana Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 03-137-1/18 od 14.08.2018. godine,  a u skladu sa članom 137. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

K O N K U R S

za imenovanje dekana Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

 

I

Za dekane fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University može biti imenovan nastavnik u zvanju redovnog, vanrednog profesora ili docenta koji je izabran i koji je u punom radnom odnosu na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

 

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz prethodnog člana.

 

III

Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

IV

Prijavu na Konkurs, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu:

 

Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA-SARAJEVOsa naznakom "Prijava na Konkurs za imenovanje dekana fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University"