Quick Links

May 10, 2018

KONKURS za izbor u akademska zvanja 10.05.2018.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

 

KONKURS
za izbor u akademska zvanja
 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti/predmete na sljedećim fakultetima/organizacionim jedinicama:

FAKULTET ZA EDUKACIJU I HUMANISTIČKE NAUKE – FACULTY OF EDUCATION AND HUMANITIES

1. Nastavnik (sva zvanja) za umjetničku oblast Grafički dizajn i multimedija - 1 izvršilac;

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Njemački jezik i književnost - 1 izvršilac;

3. Saradnik (asistent, viši asistent) za umjetničku oblast Grafički dizajn i multimedija - 1 izvršilac.

 

FAKULTET ZA INŽINJERING I PRIRODNE NAUKE – FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

 

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Građevinarstvo - 1 izvršilac;

2. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Građevinarstvo - 1 izvršilac.

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

-          obavezno znanje engleskog jezika osim pozicije br. 2 u okviru Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke (potrebno poznavanje njemačkog jezika)

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-         biografiju sa bibliografijom,

-         diplomu o naučnom stepenu magistra, odnosno završenom drugom ciklusu studija u datoj naučnoj/umjetničkoj oblasti (za višeg asistenta i asistenta)

-         diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj/umjetničkoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-         rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-         odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,

-         spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-         objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-         odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-         izvod iz matične knjige rođenih,       

-         uvjerenje o državljanstvu,

-         dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs za izbor u akademska zvanja ostaje otvoren 2 (dva) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne/umjetničke oblasti na koju se konkuriše.