Quick Links

Nov 06, 2018

KONKURS za izbor u akademska zvanja Nov.6.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje


KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na fakultetu:

FAKULTET ZA INŽINJERING I PRIRODNE NAUKE – FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opća elektronika i naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering i naučnu oblast Opća elektronika na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac

3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Genetika na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac 

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

-          obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-          biografiju sa bibliografijom,

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-          dokaze za originalni stručni uspjeh i to projekt, patent ili originalni metod nakon posljednjeg izbora (za izbor u zvanje vanrednog i redovnog profesora),

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-      izvod iz matične knjige rođenih,  uvjerenje o državljanstvu i  dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs za izbor u akademska zvanja ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja uz navođenje pozicije i  naučne oblasti na koji se konkuriše.