Quick Links

Jan 12, 2019

KONKURS za izbor u akademska zvanja Jan 12. 2019.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje


KONKURS

za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na fakultetima:

FAKULTET ZA INŽINJERING I PRIRODNE NAUKE - FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

 1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
 2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac (nepuno radno vrijeme);
 3. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Engaged Anthropology i predmet Biological anthropology, bioarcheology and paleopathology na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
 4. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Molecular Anthropology i predmet Population Genetics na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
 5. Nastavnik (sva zvanja) za predmet General Chemistry na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
 6. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Electromagnetic Field Theory na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
 7. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Embedded Programming na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
 8. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Engineering Geology na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
 9. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Opća elektronika i naučnu oblast Opći predmeti na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac.

FAKULTET ZA EDUKACIJU I HUMANISTIČKE NAUKE - FACULTY OF EDUCATION AND HUMANITIES

 1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost  na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac (nepuno radno vrijeme);
 2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Pedagoške nauke na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac;
 3. Nastavnik (sva zvanja) za umjetničku oblast Grafički dizajn i multimedija na Fakultetu za edukaciju i humanističke  nauke – 1 izvršilac.

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

-          obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-          biografiju sa bibliografijom,

-          diplomu o naučnom stepenu magistra, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta i asistenta)

-          diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-          rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-          odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,

-          spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-          objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-          odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika - sva zvanja),

-          za poziciju Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Pedagoške nauke na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke, osim poznavanja engleskog jezika, potrebno je i poznavanje turskog i bosanskog jezika;

-      izvod iz matične knjige rođenih,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs za izbor u akademska zvanja ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja. Za poziciju Nastavnik (sva zvanja) za umjetničku oblast Grafički dizajn i multimedija na Fakultetu za edukaciju i humanističke  nauke – 1 izvršilac, konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše.