Quick Links

Feb 14, 2019

KONKURS za izbor u akademska zvanja 14.2.2019.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje


KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na fakultetima:

FAKULTET ZA INŽINJERING I PRIRODNE NAUKE - FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

  1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi i naučnu oblast Računarske nauke i mreže na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
  2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 2 izvršioca;
  3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Bioinžinjering i naučnu oblast Opći predmeti na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke 1 izvršilac.

FAKULTET ZA EDUKACIJU I HUMANISTIČKE NAUKE - FACULTY OF EDUCATION AND HUMANITIES

  1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Turski jezik i književnost na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 (jedan) izvršilac;
  2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Digitalne komunikacije i odnosi s javnošću na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 (jedan) izvršilac;
  3. Nastavnik (sva zvanja) za umjetničku oblast Grafički dizajn i multimedija na Fakultetu za edukaciju i humanističke  nauke – 1 ( jedan) izvršilac;
  4. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Digitalne komunikacije i odnosi s javnošću na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke -1 (jedan) izvršilac.

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

-        obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-        biografiju sa bibliografijom,

-        diplomu o naučnom stepenu magistra, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta i asistenta)

-        diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-        rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),

-        odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,

-        spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-        objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-        dokaze za originalni stručni uspjeh i to projekt, patent ili originalni metod nakon posljednjeg izbora (za izbor u zvanje vanrednog i redovnog profesora),

-        odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za izbor u zvanje vanrednog i redovnog profesora),

-        izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs za izbor u akademska zvanja ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja uz navođenje pozicije i  naučne oblasti na koji se konkuriše.