Quick Links

Jun 19, 2019

KONKURS za izbor u akademska zvanja 18.06.2019.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje


KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na fakultetima:

 

FAKULTET ZA EDUKACIJU I HUMANISTIČKE NAUKE - FACULTY OF EDUCATION AND HUMANITIES

  1. Nastavnik (sva zvanja) za umjetničku oblast Grafički dizajn i multimedija na Fakultetu za edukaciju i humanističke  nauke – 1 ( jedan) izvršilac;

FAKULTET ZA INŽINJERING I PRIRODNE NAUKE - FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

  1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
  2. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Građevinarstvopri  Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac.

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

  1. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke - 1 izvršilac.

 

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

-        obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-        biografiju sa bibliografijom,

-        diplomu o naučnom stepenu magistra, odnosno završenom drugom ciklusu studija (za višeg asistenta i asistenta)

-        diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

-        rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),

-        odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,

-        spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

-        objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

-        dokaze za originalni stručni uspjeh i to projekt, patent ili originalni metod nakon posljednjeg izbora (za izbor u zvanje vanrednog i redovnog profesora),

-        odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za izbor u zvanje vanrednog i redovnog profesora),

-        izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i dokaz o poznavanju engleskog jezika.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs za izbor u akademska zvanja ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Uz napomenu, da za naučnu oblast Građevinarstvopri  Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke prednost imaju kandidati koji su završili magistarski iz konstrukcija i / ili  hidrotehnike.

Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

 

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja uz navođenje pozicije i  naučne oblasti na koji se konkuriše.