Quick Links

Sep 27, 2019

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje


KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na fakultetima:

FAKULTET ZA INŽINJERING I PRIRODNE NAUKE - FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

1. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Organic Chemistry na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;

2. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Real Time Systems  na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;

3. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Advanced Power Electronics na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;

4. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Road Construction  na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;

5. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Soil Mechanics na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac.

 

FAKULTET ZA EKONOMIJU I DRUŠTVENE NAUKE – FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

 

1.Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Menadžment i marketing na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke – 1 (jedan) izvršilac;

 

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

−        obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

−        biografiju sa bibliografijom,

−        diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika - sva zvanja),

−        rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),

−        odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,

−        spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika - sva zvanja),

−        objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika - sva zvanja),

−        dokaze za originalni stručni uspjeh i to projekt, patent ili originalni metod nakon posljednjeg izbora (za izbor u zvanje vanrednog i redovnog profesora),

−        odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za izbor u zvanje vanrednog i redovnog profesora),

−        izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i dokaz o poznavanju engleskog jezika.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs za izbor u akademska zvanja ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja uz navođenje pozicije i  naučne oblasti na koji se konkuriše.