Quick Links

Jul 11, 2019

PRODUŽENJE KONKURSA za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Odluke o produženju konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Intrenacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 01-174/19 od 26.06.2019. godine, te Saglasnosti za objavu Konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/05-38-18913-1/19 od 30.04.2019. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, o b j a v l j u j e


KONKURS

 

za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2019/2020. godini

 

 

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu I ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

 

 

Prijave na konkurs za upis podnose se do 13.09.2019. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskog roka za prigovor.

 

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 23.09. do 27.09.2019. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

 

Godišnja cijena školarine prvog ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu,  iznosi:

 

–        I  ciklus studija

 

  1. 1.      Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities

 

–        Studijski program Grafički dizajn i multimedija 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente, odnosno 10.000,00 (destethiljada) KM (protuvrijednost izražena u  €) za strane studente;[1]

 

–        Odsjek za anglistiku 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente, odnosno 10.000,00 (destethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za strane studente.

 

 

  1. 2.      Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences

 

-        Odsjek za menadžment 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za strane studente;

 

-        Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za strane studente.

 

-        Studijski program Računovodstvo i revizija 2.500,00 (dvijehiljadeipetsto) KM (protuvrijednost izražena u €)  po godini studija za domaće studente, odnosno 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za strane studente.

 

  1. 3.      Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences

 

–        Odsjek za informacijske tehnologije 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za strane studente;

 

–        Odsjek za elektrotehniku 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za strane studente;

 

–        Odsjek za arhitekturu 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €)  po godini studija za domaće studente, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za strane studente;

 

–        Odsjek za genetiku i bioinžinjering 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za strane studente.

 

–        Studijski program Građevinarstvo 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za strane studente.

 

 

 

–        I ciklus studija – studij na daljinu (Distance Learning)

 

  1. 1.      Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences

 

–        Odsjek za informacijske tehnologije 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće studente, odnosno 10.000,00 (desethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) za strane studente.

 

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University.

 

OPĆE ODREDBE

 

U prvu godinu I ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom o utvrđivanju broja studenata za studijsku 2019/2020. godinu na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, odnosno planom upisa studenata. Pravo učešća na Konkursu, pod jednakim uslovima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu I ciklusa studija mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka studijske 2019/2020. godine.

 

Ukoliko ovi kandidati prilikom predaje dokumentacije za upis nemaju nostrificiranu svjedodžbu, organizaciona jedinica je dužna zaprimiti ostalu dokumentaciju i uključiti kandidata u postupak za upis prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. U izuzetnim slučajevima kandidat se može uslovno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene nostrifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret. Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadležni organ visokoškolske ustanove.

 

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University koja je sastavni dio ovog konkursa.

Za prijave na konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

-        Zahtjev za upis / aplikacijska forma u kome je tačno naznačen fakultet / odsjek / studijski program na koji konkuriše,

-        Originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije prilažu se prevedeni i od strane sudskog tumača ovjereni dokumenti),

-        Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

-        Izvod iz matične knjige rođenih,

-        Uvjerenje o državljanstvu.

 

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, Univerzitet ima pravo objaviti naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs imaju kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom roku.

 

Univerzitet i organizacione jedinice su obavezni da prije upisa studenata u studijsku godinu na javan i transparentan način objavom na oglasnoj ploči i svojoj internet stranici upoznaju sve studente sa pravilima studiranja, nastavnim planom i programom, te akademskom titulom i stručnim zvanjem koje se stiče nakon završetka studija.

 

ODLUKA O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLIJEDA PRIJEMA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET – INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

 

Član 1.

 

Ovom odlukom utvrđuju se zajednički kriteriji i mjerila za bodovanje i upis kandidata u prvu godinu I ciklusa studija na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč Univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu Univerzitet) u studijskoj 2019/2020. godini.

 

Član 2.

 

(1)   Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu I ciklusa studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu općeg uspjeha u srednjoj školi.

(2)   Opći uspjeh se zaokružuje na dvije decimale.

(3)   U slučaju kada je broj kandidata koji su ispunili formalne uslove za upis veći od predviđenog broja kandidata za upis na organizacione jedinice Univerziteta, prednost imaju oni kandidati koji prema stečenom i ostvarenom uspjehu u srednjoj školi, imaju veći broj bodova.

 

Član 3.

 

(1)   Kandidati koji su stekli pravo na upis polažu test iz engleskog jezika.

(2)   Kandidati koji ispunjavaju uslove za upis, a nisu položili test engleskog jezika, biće primljeni na Univerzitet uz obavezu da potrebni nivo znanja engleskog jezika steknu putem posebno organizovane Pripremne škole engleskog jezika.

 

Član 4.

 

(1)   Postupak provođenja ove odluke vrše komisije koju imenuju vijeća organizacionih jedinica.

(2)   Nakon zbrajanja bodova, za svakog kandidata pojedinačno, komisija sačinjava preliminarnu rang-listu svih kandidata (uključujući i spisak primljenih kandidata) i oglašava je na oglasnoj ploči, a u roku od dva dana od isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

(3)   Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor vijeću organizacione jedinice u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

(4)   Vijeće organizacione jedinice dužno je da u roku od tri dana odluči o prigovoru i o tome obavijesti kandidata. Odluka vijeća organizacione jedinice je konačna.

(5)   Konačni spisak upisanih studenata u svim statusima, Univerzitet je obavezan objaviti najkasnije dva dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru i dostaviti Ministarstvu najkasnije sedam dana prije početka studijske godine.

 

Član 5.

 

Kandidati koji, u skladu sa konkursom, budu primljeni na odgovarajući studijski program, za upis u prvu godinu I ciklusa studija, pored već predatih dokumenata, podnose:

- upisni, semestralni list i ŠV obrazac,

- upisnicu – indeks,

- podatke o zdravstvenom stanju – ljekarsko uvjerenje i

- 4 slike (format za pasoš).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI

 

Prvi ciklus studija – redovni samofinansirajući studenti

 

Redni broj

 

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(redovni samofinansirajući)

Ukupno

Državljani BiH

Strani Državljani

  1.  

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities

 

-          Odsjek za anglistiku – smjer: Engleski jezik i književnost

50

30

20

 

-          Studijski program Grafički dizajn i multimedija

60

40

20

  1.  

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke - Faculty of Economics and Social Sciences

 

-          Odsjek za menadžment – smjerovi:

-          finansijski menadžment i bankarstvo

-          marketing menadžment

-          menadžment i informacijske tehnologije

-          međunarodno poslovanje

85

50

35

 

-          Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije (zajednički interdisciplinarni studijski program između IBU, Univerziteta Juraj Dobrile Pula, Rep. Hrvatska i Univerziteta FH Burgenland, Rep. Austrija)

60

40

20

 

-          Odsjek za menadžment - Studijski program Računovodstvo i revizija

50

45

5

  1.  

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke - Faculty of Engineering and Natural Sciences

 

-          Odsjek za informacijske tehnologije

90

70

20

 

-          Odsjek za arhitekturu

70

40

30

 

-          Odsjek za genetiku i bioinžinjering

55

40

15

 

-          Odsjek za elektrotehniku

70

40

30

 

-          Studijski program građevinarstvo

50

30

20

 

 

Prvi ciklus studija – DL (Distance learning) studenti

 

Redni broj

 

Naziv organizacione jedinice/fakulteta/odsjeka

Broj studenata

(DL samofinansirajući)

Ukupno

Državljani BiH

Strani Državljani

  1.  

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke - Faculty of Engineering and Natural Sciences

 

-          Odsjek za informacijske tehnologije

40

20

20

 [1] Za studente država sa područja bivše Jugoslavije primjenjuju se cijene kao i za domaće studente.