10.11.2022

Konkurs za izbor akademskog osoblja

IBU InFocus

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 36/22), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

KONKURS
za izbor akademskog osoblja

  • Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Opća elektronika i za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

  • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

  • biografiju sa bibliografijom,
  • dokaz o završenom ciklusu studija u datoj naučnoj oblasti koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8,
  • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
  • izvod iz matične knjige rođenih,    
  • uvjerenje o državljanstvu, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
  • dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu oblast za koju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA - SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor akademskog osoblja, sa naznakom pozicije i naučne oblasti na koje se konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren do 31.01.2023. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.