29.08.2023

Konkurs za izbor dekana Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke

IBU InFocus

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: 03-70-2/23 od 24.08.2023. godine, a u skladu sa članom 72. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 36/22), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

K O N K U R S

za imenovanje dekana Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University

I

Za dekana fakulteta na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University može biti imenovan nastavnik u zvanju redovnog ili vanrednog profesora ili docenta koji je izabran i koji je u punom radnom odnosu na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

II

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz prethodnog člana.

III

Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

IV

Prijavu na Konkurs, sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu:

Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA-SARAJEVO, sa naznakom "Prijava na Konkurs za imenovanje dekana Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University"