05.12.2022

Konkurs za izbor/napredovanje akademskog osoblja

IBU InFocus

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 36/22), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

KONKURS za izbor/napredovanje akademskog osoblja

 • Nastavnik u zvanju redovnog profesora za naučnu oblast Bankarstvo i finansije na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke - 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka,
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima,
 • odluka/potvrda kojom se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje,
 • objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama,
 • originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod,
 • dokaz o uspješno završenom mentorstvu kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo,
 • dokaz o supstituciji u skladu sa članom 127. tačka (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/22), u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedeni uvjet,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji originala. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu oblast za koju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA - SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor/napredovanje akademskog osoblja, sa naznakom pozicije i naučne oblasti na koju se konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.