02.09.2022

Konkurs za izbor/napredovanje akademskog osoblja

IBU InFocus

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17, br. 35/20, br. 40/20 i br. 39/21), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

KONKURS za izbor/napredovanje u akademska zvanja

 1. Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac; 
 2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Građevinarstvo na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac; 
 3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac; 
 4. Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Genetika na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac; 
 5. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Digitalne komunikacije i odnosi s javnošću na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke - 3 izvršioca;
 6. Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Menadžment i marketing na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke - 2 izvršioca;
 7. Saradnik u zvanju višeg asistenta za naučnu oblast Genetika na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
 8. Saradnik (asistent, viši asistent)  za naučnu oblast Građevinarstvo na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac; 
 9. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke  - 1 izvršilac;
 10. Saradnik (asistent, viši asistent) za umjetničku oblast Grafički dizajn i multimedija na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke - 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za pozicije od br. 1., do br. 6.), 
 • dokaz o završenom/im ciklusu/ima studija u datoj naučnoj oblasti koji se vrednuje/u sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za pozicije od br. 7. do br. 9.),
 • dokaz o završenom prvom ciklusu studija, s najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen po predbolonjskom sistemu obrazovanja u relevantnoj umjetničkoj oblasti i najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za poziciju br. 10),
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima,
 • odluka/potvrda kojom se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje (za pozicije br. 1., 4., 6. i 7.),
 • objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za pozicije br. 1., 4. i 6.),
 • originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod (za pozicije br. 1., 4. i 6.),
 • odluke o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija ili magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za pozicije br. 1., 4. i 6.),
 • dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva za drugi i/ili treći ciklus studija odnosno integrisani studij, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, br. 35/20, br. 40/20 i br. 39/21), u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedeni uslov,
 • dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, br. 35/20, br. 40/20 i br. 39/21), u slučaju prijevremenog napredovanja,
 • izvod iz matične knjige rođenih,   
 • uvjerenje o državljanstvu, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 • dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu/umjetničku oblast za koju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA - SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor/napredovanje akademskog osoblja, sa naznakom pozicije i naučne/umjetničke oblasti na koje se konkuriše.

Konkurs za pozicije pod rednim brojem 2. i 8., ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Konkurs za pozicije pod rednim brojem 1., 3., 4., 5., 6., 7., 9. i 10. ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.