11.10.2022

Konkurs za izbor/napredovanje akademskog osoblja

IBU InFocus

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 36/22), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

KONKURS
za izbor/napredovanje akademskog osoblja

 1. Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Informacijske tehnologije na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke - 1 izvršilac; 
 2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi i za naučnu oblast Računarske nauke i mreže na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac; 
 3. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opća elektronika i za naučnu oblast Elektroenergetika i automatika na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac; 
 4. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Mehanika tla i geotehnika i predmet Projektovanje tunela na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac;
 5. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Betonske konstrukcije II, za predmet Kompozitne i prednapregnute konstrukcije i za predmet Betonske konstrukcije III na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac;
 6. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Drvene konstrukcije II, za predmet Napredno projektovanje drvenih konstrukcija, za predmet Kompozitni građevinski materijali i za predmet Projektovanje kompozitnih i prednapregnutih konstrukcija na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac;
 7. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Sistemi u realnom vremenu na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti, 
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima,
 • odluka/potvrda kojom se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje,
 • objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama,
 • originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod,
 • odluke o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija ili magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo,
 • dokaz o supstituciji u skladu sa članom 127. tačka 2. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/22), u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedeni uslov,
 • dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 128. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/22), u slučaju prijevremenog napredovanja,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 • dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu oblast/predmete za koju/koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA - SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor/napredovanje akademskog osoblja, sa naznakom pozicije i naučne oblasti/predmeta na koju/koje se konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.