03.02.2022

Konkurs za izbor u akademska zvanja

IBU InFocus

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17, br. 35/20, br. 40/20 i br. 39/21), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 1. Architectural Design II na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
 2. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Real Time Systems na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
 3. Nastavnik (sva zvanja) za predmet Road Construction na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
 4. Nastavnik (sva zvanja) za predmete Foundation Engineering and Retaining Structures na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka,
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni,
 • izvod iz matične knjige rođenih,        
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i predmet za koji se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

Konkurs ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom pozicije i predmeta na koji se konkuriše.