31.05.2022

Konkurs za izbor u akademska zvanja

IBU InFocus

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17, br. 35/20, br. 40/20 i br. 39/21), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

 

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 

 1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Pravo na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke - 1 izvršilac; 
 2. Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Menadžment i marketing na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke - 1 izvršilac.

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće dodatne uslove:

 • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za poziciju br. 1),
 • dokaz o završenom/im ciklusu/ima studija u datoj naučnoj oblasti koji se vrednuje/u sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za poziciju br. 2),
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za poziciju br. 1),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 • dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu oblast za koju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA - SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom pozicije i naučne oblasti na koju se konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren 3 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.