03.02.2022

Konkurs za izbor u akademska zvanja 31.12.2021.

IBU InFocus

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17, br. 35/20, br. 40/20 i br. 39/21), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

Nastavnik u zvanju redovnog profesora za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije i za naučnu oblast Građevinarstvo na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
Nastavnik (sva zvanja) za predmete Građevinska ekonomija, Kvantitativne tehnike donošenja odluka u upravljanju izgradnjom, Napredna procjena izgradnje, Strategija planiranja i gradnje, Analiza produktivnosti, Upravljanje rizicima u građevinskom projektu na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
Nastavnik (sva zvanja) za predmete Upravljanje projektima i organizacija gradilišta, Sistemi upravljanja kvalitetom u građevinarstvu, Sistemi za rashlađivanje na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Međunarodni odnosi i evropske studije na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke – 1 izvršilac;
Saradnik (asistent, viši asistent) za naučnu oblast Arhitektonski dizajn i konstrukcije na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka (za pozicije br. 1., 2., 3., 4. i 5.),
 • dokaz o završenom/im ciklusu/ima studija u datoj naučnoj oblasti koji se vrednuje/u sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 (za poziciju br. 6.),
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje (za pozicije br. 1. i 5.),
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni,
 • objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za pozicije br. 1. i 5.),
 • originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod (za pozicije br. 1. i 5.),
 • odluke o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija ili magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za pozicije br. 1. i 5.),
 • dokaz o supstituciji mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, br. 35/20, br. 40/20 i br. 39/21),
 • u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedeni uvjet,
 • dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, br. 35/20, br. 40/20 i br. 39/21), u slučaju prijevremenog napredovanja,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu/umjetničku oblast ili predmete za koje se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom pozicije i naučne/umjetničke oblasti ili predmeta na koje se konkuriše.

Konkurs za pozicije pod rednim brojem 1., 2., 3. i 5., ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.

Konkurs za pozicije pod rednim brojem 4. i 6., ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.