03.03.2023

Konkurs za izbor u akademska zvanja

IBU InFocus

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 36/22), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

KONKURS
za izbor akademskog osoblja

  1. Nastavnik u zvanju docenta za naučnu oblast Građevinarstvo na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uvjeta, te posebnih uvjeta propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati prilažu:

  • biografiju s bibliografijom,
  • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti,
  • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
  • minimalno tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, od čega je jedan naučni rad objavljen u publikaciji relevantnih naučnih baza podataka,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu oblast za koju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave na Konkurs s potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA - SARAJEVO, s naznakom: Prijava na Konkurs za izbor/napredovanje akademskog osoblja, s naznakom pozicije i naučne oblasti na koju se konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.