28.04.2023

Konkurs za izbor u akademska zvanja

IBU InFocus

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 36/22), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

KONKURS

za izbor/napredovanje akademskog osoblja

 1. Saradnik u zvanju asistenta/višeg asistenta za naučnu oblast „Opći predmeti“ (poželjno za polje „Matematika“) na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac;
 2. Saradnik u zvanju asistenta/višeg asistenta za naučnu oblast „Opći predmeti“ (poželjno za polje „Fizika“) na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac.

Pored općih zakonskih uvjeta, te posebnih uvjeta propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati prilažu:

 • biografiju s bibliografijom,
 • dokaz o završenom ciklusu studija koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova i s najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8 (za poziciju asistenta),
 • dokaz o završenom ciklusu studija koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova i s najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8 (za poziciju višeg asistenta)
 • odluka/potvrda kojom se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje (za poziciju višeg asistenta),
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 • dokaz o poznavanjuengleskog jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu oblast za koju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave na Konkurs s potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA - SARAJEVO, s naznakom: Prijava na Konkurs za izbor/napredovanje akademskog osoblja, s naznakom pozicije i naučne oblasti na koju se konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren 90 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.