01.09.2023

Konkurs za izbor u akademska zvanja

IBU InFocus

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 36/22), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

KONKURS

za izbor/napredovanje akademskog osoblja

 1. Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast „Opći predmeti“ i za naučnu oblast „Bioinžinjering“ na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - jedan izvršilac;
 2. Nastavnik u zvanju docenta za naučnu oblast „Baze podataka i informacioni sistemi“ na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - jedan izvršilac;
 3. Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast „Genetika“ na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - jedan izvršilac;
 4. Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast „Genetika“ i za naučnu oblast „Bioinžinjering“ na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - jedan izvršilac;
 5. Nastavnik u zvanju redovnog profesora za naučnu oblast „Opći predmeti“ na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke - jedan izvršilac.

Pored općih zakonskih uvjeta, te posebnih uvjeta propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • Obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati prilažu:

 • Biografiju s bibliografijom;
 • Diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti;
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);
 • Odluka/potvrda kojom se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje;
 • Dokaz o pokazanim rezultatima u nastavnom radu;
 • Dokaz o završenom ciklusu studija koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova i s najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5 ili VII stepen studija po predbolonjskom sistemu studija s najnižom prosječnom ocjenom 8 (za saradnika u zvanju asistenta);
 • Minimalno tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, od čega je jedan naučni rad objavljen u publikaciji relevantnim naučnim bazama podataka (za nastavnika u zvanju docenta);
 • Proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, minimalno pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama nakon izbora u zvanje docenta, od čega su dva naučna rada objavljena u publikacijama indeksiranim u relevantnim naučnim bazama, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod te uspješno mentorstvo najmanje dva kandidata za stepen drugog ciklusa/integriranog studija odnosno ekvivalenta (za nastavnika u zvanju vanrednog profesora);
 • Proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, minimalno osam naučnih radova u priznatim publikacijama objavljenih nakon izbora u zvanje vanrednog profesora, od čega su četiri naučna rada objavljena u publikacijama indeksiranim u relevantnim naučnim bazama, dvije objavljene knjige, dva originalna stručno-naučna djela, kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje tri kandidata za stepen drugog ciklusa/integriranog studija odnosno ekvivalenta i jednog kandidata trećeg ciklusa studija odnosno ekvivalenta (za nastavnika u zvanju redovnog profesora);
 • Dokaz o supstituciji u skladu s članom 127. tačka (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/22), u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedeni uvjet;
 • Dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu s članom 128. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/22), u slučaju prijevremenog napredovanja;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 • Dokaz o poznavanjuengleskog jezika.

Dokumenti se dostavljaju u formi originala ili u formi ovjerene fotokopije originala. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu oblast za koju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave na Konkurs s potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA - SARAJEVO, s naznakom: Prijava na Konkurs za izbor/napredovanje akademskog osoblja, s naznakom pozicije i naučne oblasti na koju se konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja - za poziciju broj 1.

Konkurs ostaje otvoren tri dana od dana objavljivanja - za pozicije broj 2,3 i 4.

Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja - za poziciju broj 5.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.