KONKURS za izbor u akademska zvanja - International Burch University
Postponement of Let’s Enjoy English 2020 Competition
March 11, 2020
K O N K U R S: Za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University
May 8, 2020

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

Izbor kandidata u akademska zvanja vršit će se u sva zvanja za naučne oblasti na fakultetu:

FAKULTET ZA INŽINJERING I PRIRODNE NAUKE – FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

1. Docent za naučnu oblast Opća elektronika i naučnu oblast Elektroenergetika i automatika – 1 izvršilac;

2. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opća elektronika i naučnu oblast Elektroenergetika i automatika – 1 izvršilac.

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

-obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

-biografiju sa bibliografijom,

-diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za nastavnika – sva zvanja),

-rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

-odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,

-spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni (za nastavnika – sva zvanja),

-objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama (za nastavnika – sva zvanja),

-odluke o imenovanju za mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo (za nastavnika – sva zvanja),

– izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o državljanstvu,

-dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju. Konkurs za naučnu oblast Opća elektronika i naučnu oblast Elektroenergetika i automatika- 1 izvršilac, ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja. Konkurs za  nastavnika (sva zvanja) za naučnu oblast Opća elektronika i naučnu oblast Elektroenergetika i automatika – 1 izvršilac, ostaje otvoren 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom fakulteta i naučne oblasti na koju se konkuriše.