Konkurs za izbor u akademska zvanja 29.05.2021. - International Burch University
Fatih Yilmaz Ph.D Disertation Defense
May 27, 2021
KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini
June 1, 2021

Konkurs za izbor u akademska zvanja 29.05.2021.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17, br. 35/20 i br. 40/20), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje

KONKURS za izbor u akademska zvanja

 1. Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Pravo na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke – 1 izvršilac;
 2. Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 2 izvršioca;
 3. Nastavnik (sva zvanja) za umjetničku oblast Grafički dizajn i multimedija na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 3 izvršioca;
 4. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Digitalne komunikacije i odnosi s javnošću na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće dodatne uslove:

 • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti (za pozicije 1., 2. i 4.),
 • diplomu drugog ili trećeg ciklusa studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu obrazovanja u relevantnoj umjetničkoj oblasti (za poziciju br. 3),
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni,
 • dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje,
 • objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama,
 • originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod,
 • dokaz o uspješno javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva (za poziciju br. 3),
 • dokaz o značajnom doprinosu razvoju kulture i umjetnosti (za poziciju br. 3),
 • odluke o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija ili magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo,
 • dokaz o supstituciji mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, br. 35/20 i br. 40/20), u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedeni uvjet,
 • dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, br. 35/20 i br. 40/20), u slučaju prijevremenog napredovanja,
 •   izvod iz matične knjige rođenih,        
 • uvjerenje o državljanstvu, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 • dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu/umjetničku oblast za koju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom pozicije i naučne/umjetničke oblasti na koju se konkuriše.

Konkurs za pozicije pod rednim brojem 1. i 2., ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja.

Konkurs za pozicije pod rednim brojem 3. i 4., ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.