KONKURS za izbor u akademska zvanja - International Burch University
International Burch University
KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa integrisanog studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2020/2021. godini
November 25, 2020
International Burch University
IZVJEŠTAJ KOMISIJE O PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE/ ACADEMIC APPOINTMENT COMMITTEE REPORT ON QUALIFIED CANDIDATES FOR ACADEMIC NOMINATION
December 2, 2020

KONKURS za izbor u akademska zvanja

International Burch University

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 1. Nastavnik (redovni profesor) za naučnu oblast Genetika na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;
 2. Nastavnik (vanredni profesor) za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje i konstrukcije na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke – 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

 • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

 • biografiju sa bibliografijom,
 • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti,
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
 • odluku o izboru u zvanje na nekoj od domaćih ili stranih visokoškolskih ustanova,
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni,
 • objavljene knjige nakon posljednjeg izbora, udžbenike ili monografije, kao i izvode/dokaze o objavljenim knjigama,
 • originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod,
 • odluke o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje mentorstvo,
 • izvod iz matične knjige rođenih,        
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti jedno od zvanja za koje se prijavljuju.

Konkurs ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom pozicije i naučne oblasti na koju se konkuriše.