KONKURS za izbor u akademska zvanja - International Burch University
IZVJEŠTAJ KOMISIJE O PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE / ACADEMIC APPOINTMENT COMMITTEE REPORT ON QUALIFIED CANDIDATES FOR ACADEMIC NOMINATION I PODACI O KONKURSU 02.12.2020. godine
December 16, 2020
KONKURS za izbor u akademska zvanja
January 25, 2021

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17, br. 35/20 i br. 40/20), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

  • Nastavnik u zvanju docenta za naučnu oblast Međunarodno poslovanje na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke – 1 izvršilac;

Pored općih zakonskih uslova, te posebnih uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće dodatne uslove:

  • obavezno znanje engleskog jezika (u slučaju ukazane potrebe, izvršit će se pismena provjera poznavanja engleskog jezika).

Uz prijavu za izbor, kandidati obavezno prilažu:

  • biografiju sa bibliografijom,
  • diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj naučnoj oblasti,
  • rješenje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu),
  • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, kao i izvode/dokaze o objavljenim radovima sa pregledom časopisa i zbornika u kojima su objavljeni,
  • dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje (ukoliko je izvršen izbor),
  • izvod iz matične knjige rođenih,        
  • uvjerenje o državljanstvu, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
  • dokaz o poznavanju engleskog  jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje i naučnu oblast za koju se prijavljuju, u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Univerzitet zadržava pravo zaključenja ugovora na puno ili nepuno radno vrijeme sa izabranim članom akademskog osoblja.

Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu: INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71210 ILIDŽA – SARAJEVO, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor u akademska zvanja, sa naznakom pozicije i naučne oblasti na koju se konkuriše.

Konkurs ostaje otvoren 3 (tri) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.