KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini - International Burch University
Konkurs za izbor u akademska zvanja 29.05.2021.
May 29, 2021
KONKURS za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini
June 1, 2021

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini

Na osnovu članova 79. do 85. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), Pravila studiranja za I ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, te Odluke o raspisivanju konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa u studijskoj 2021/2022. godinu na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 01-114-3/21 od 28.04.2021. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, o b j a v l j u j e

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu I ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis podnose se do 21.06.2021. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskog roka za prigovor.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 30.06. do 13.07.2021. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Godišnja cijena školarine prvog ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu,  iznosi:

 • I  ciklus studija (redovan samofinansirajući studij i DL studij)

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities:

 • Studijski program Grafički dizajn i multimedija 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Studijski program Digitalne komunikacije i odnosi s javnošću 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Odsjek za anglistiku – smjer Engleski jezik i književnost 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Odsjek za orijentalnu filologiju – smjer Turski jezik i književnost 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences:

 • Odsjek za menadžment – svi smjerovi 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Odsjek za bankarstvo i finansije – 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Studijski program Računovodstvo i revizija 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences:

 • Odsjek za informacijske tehnologije 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Odsjek za elektrotehniku 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
 • Odsjek za arhitekturu 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €)  po godini studija za domaće i strane studente;
 • Odsjek za genetiku i bioinžinjering 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.
 • Studijski program Građevinarstvo 7.000,00 (sedamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Pripremna škola engleskog jezika – Preparatory School of English Language:

 • 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

Opće odredbe i upute za prijavu na konkurs, pogledajte ovdje