KONKURS za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2020/2021. godini - International Burch University
KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2020/2021. godini
May 28, 2020
Annotation 2020 05 29 140349
„WRITE IT UP!“
May 29, 2020

KONKURS za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2020/2021. godini

Na osnovu članova 79. do 85. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Pravila studiranja za III ciklus studija visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, te Odluke o raspisivanju konkursa za upis studenata u prvu godinu III ciklusa u studijskoj 2020/2021. godini na organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 01-96-2/20 od 29.04.2020. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, objavljuje konkurs.

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu III ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis u prvom upisnom roku podnose se do 26.06.2020. godine. Prijemni ispit na svim organizacionim jedinicama održat će se 29.06. i 30.06.2020. godine. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskih rokova za prigovor.

Upis primljenih studenata u prvom upisnom roku obavit će se u periodu od 14.07. do 17.07.2020. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Godišnja cijena školarine III ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu,  iznosi:

 • III ciklus studija (redovan samofinansirajući studij i DL studij)

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities:

 1. godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences:

 • Odsjek za menadžment i Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije – domaći i strani studenti:
 • godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 • godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 • godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences:

 • Svi odsjeci Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke – domaći i strani studenti:
 • godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 • godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 • godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

Pripremna škola engleskog jezika – Preparatory School of English Language:

 • 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

Opće odredbe i upute za prijavu na konkurs, pogledajte ovdje.