Potpisan sporazum o razumijevanju saradnji sa British Council-om - International Burch University

Potpisan sporazum o razumijevanju saradnji sa British Council-om

Saradnja će se odnositi na podučavanje engleskog jezika, u smislu profesionalnog razvoja akademskog osoblja, povećanja kapaciteta podučavanja, te uspostavljanja standarda u podučavanju, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages)

Burch univerzitet će preko svog Centra za cjeloživotno učenje (Continuing Education Center) koordinirati planirane projekte, te postati mjesto gdje će javnost moći dobiti usluge British Councila, kao što su Aptis, IELTS i Cambridge English ispiti, stručni i online kursevi, te druge usluge.

Prvi projekat koji će, pored jezičkih edukacija i testiranja, biti realiziran je konferencija ‘’Posebne edukacijske potrebe u praksi’’ (Special Educational Needs in Practice – SENP) koja je zakazana za 21. februar 2015. godine.

Jedan od ključnih predavača Konferencije bit će David Crabtree iz Velike Britanije, ekspert za rad sa učenicima sa poteškoćama u razvoju, te ekspert za podučavanje nastavnika za rad sa pomenutom društvenom skupinom. Na konferenciji će učestvovati lokalni, ali i regionalni eksperti iz te oblasti.

Ideja konferencije jeste da okupi nastavno, pedagoško i drugo osoblje koje radi sa osobama sa disleksijom, dispraksijom, autizmom, te drugim poteškoćama u učenju, i pruži im priliku da saznaju koje su najnovije metode rada u struci.

Javnost će biti blagovremeno obaviještena o načinu prijave, te o ostalim detaljima Konferencije.

Potpisan sporazum o razumijevanju saradnji sa British Council-om