Produženje konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini - International Burch University
Produženje konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini
June 29, 2020
Produženje konkursa za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini
June 29, 2020

Produženje konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Odluke o produženju konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Intrenacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 01-124-1/20 od 24.06.2020. godine, te Saglasnosti za objavu Konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/05-34-11935-1/20 od 14.05.2020. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, o b j a v l j u j e

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2020/2021. godini

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu II ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis podnose se do 13.09.2020. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskog roka za prigovor.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 23.09. do 27.09.2020. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Godišnja cijena školarine II ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu, iznosi:

  • II ciklus studija (redovan samofinansirajući studij i DL studij)

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities:

  • Odsjek za anglistiku 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences:

  • Odsjek za menadžment – poslovna administracija (MBA program) 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
  • Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences:

  • Odsjek za informacijske tehnologije 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
  • Odsjek za elektrotehniku 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
  • Odsjek za arhitekturu 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente;
  • Odsjek za genetiku i bioinžinjering 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Pripremna škola engleskog jezika – Preparatory School of English Language:

  • 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

Opće odredbe i upute za prijavu na konkurs, pogledajte ovdje.