Produženje konkursa za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini - International Burch University
International Burch University
Produženje konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini
June 29, 2020
International Burch University
Management Make-up Exam Schedule, 2020
July 1, 2020

Produženje konkursa za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini

International Burch University

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Odluke o produženju konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Intrenacionalni Burč univerzitet – International Burch University, broj: 01-124-1/20 od 24.06.2020. godine, te Saglasnosti za objavu Konkursa za upis studenata u prvu godinu I, II i III ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/05-34-11935-1/20 od 14.05.2020. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, o b j a v l j u j e

KONKURS

za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2020/2021. godini

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu III ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis podnose se do 13.09.2020. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskog roka za prigovor.

Za doktorske programe čija nastava prema akademskom kalendaru počinje nakon mjeseca oktobra 2020. godine, prijave na konkurs za upis podnose se najkasnije 15 (petnaest) dana prije predviđenog početka nastave na doktorskom studiju.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 23.09. do 27.09.2020. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Za prolongirane doktorske programe upis se vrši do popunjavanja upisnih kvota, a najkasnije 7 (sedam) dana prije početka nastave na doktorskom studiju, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Godišnja cijena školarine III ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu, iznosi:

 • III ciklus studija (redovan samofinansirajući studij i DL studij)

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities:

 • Odsjek za anglistiku – domaći i strani studenti:
 1. godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke – Faculty of Economics and Social Sciences:

 • Odsjek za menadžment i Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije – domaći i strani studenti:
 1. godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

Fakultet za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Sciences:

 • Svi odsjeci Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke – domaći i strani studenti:
 1. godina – 8.000,00 (osamhiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 2. godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €);
 3. godina – 5.000,00 (pethiljada) KM (protuvrijednost izražena u €).

Pripremna škola engleskog jezika – Preparatory School of English Language:

 • 6.000,00 (šesthiljada) KM (protuvrijednost izražena u €) po godini studija za domaće i strane studente.

Visina cijena ostalih usluga na Internacionalnom Burč univerzitetu, odnosno organizacionim jedinicama u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom o visini cijena usluga i drugih troškova studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University.

Opće odredbe i upute za prijavu na konkurs, pogledajte ovdje.